Изпрати песен

DisturbedThe Light

Категории: метъл Език: Български

Disturbed - The Light Текст


[Стих 1:]
Като невиждана мелодия,
Истината чака, ще я намерите.
Това не е болест, а лек.
Ясно напомняне за това как всичко започна
Дълбоко в паметта си.
Тя се изплъзва, когато се мъчите да го намерите,
Чухте обаждането, когато си отиде,
Глас на мир от мълчание
И изглеждаше като вечност,
Чакате и се надявате, че той ще плати вноски.

 
Чували ли сте сянката, водеща вашето обратно броене
И страховете ви, бедните, те направиха слепи,
И ти си тръгнал, затваряйки.

[Припев:]
Когато ви се струва, че всичко е загубено,
Слушай ме
Никога повече не се чувствайте претоварени
Понякога тъмнината може да ви покаже светлина.

[Стих 2:]
Непростима трагедия
Отговорът не е там, всяка секунда мислеше да го намери
Подгответе се за възстановяване,
На факта, че похоз, вашият свят може да се разпадне отново.
Не се страхувайте да се отдръпнете от миналото
Вие сте единственият, който може да го преосмисли,
Не позволявайте надеждата да бъде спомен
Нека сенките да влязат в ума ви, и
Открийте мислите, които са били скрити.
Тоби отново отвори вратата.
В най-мрачните ви спомени
Това е отговорът, ако се опитате да го намерите,
Не позволявайте надеждата да стане спомен.

[Припев:]
Когато мислите, че всичко свърши,
Слушай ме
Никога повече не се чувствайте претоварени
Понякога тъмнината може да ви покаже светлина.

[Мост:]
Страдание, отслабване,
Не позволявайте на мрачния изгнаник на одум да погълне душата ви.
Трябва да станете по-силни,
Вътрешна тъмнина е необходима за огъня, който гори в теб, за да се възцари,
Осветете огъня в себе си!

[Припев:]
Когато мислите, че всичко свърши,
Слушай ме
Никога повече не се чувствайте претоварени
Понякога тъмнината може да ви покаже светлина.

Не пренебрегвайте, слушайте ме,
Никога повече не се чувствайте претоварени
Понякога тъмнина
Може да ви покаже светлината.


Светлина (превод Едмон от Владивосток)

Като непозната песен
Истината чака, ще намерите покан.
Това не е това, което е разрушително, а се разсейва.
Тя е трептящо напомняне за това как всичко започна,
Скрита дълбоко в паметта си
Той се ускорява от вас, когато се опитате да стигнете до него.
Чули сте запитването, когато вече сте се отказали,
Гладният глас идваше от вътрешната тишина.
Вие чакахте, вечно,
Надявайки се този глас да ви повика отново.
Ти чуваше мракът да брои
И тогава вашите страхове те заслепиха.
Не сте отслабили защитата, когато сте напуснали.

Когато мислите, че всичко е загубено,
Слушай ме
Никога повече няма да се чувствате разбити
Понякога на тъмно можете да видите светлината.

Непростима трагедия
Отговорът не е там, не очаквате да го намерите.
Пригответе се за това
Това, че светът ви отново ще се срине.
Не се страхувайте да се отвърнете
Ти можеш да промениш всичко.
Не позволявайте надеждата да стане спомен.
Нека тъмнината влезе в ума ви
И разкриват скритите мисли
Така че отвори прохода.
Ако смееш, то тогава в най-тъмните си спомени
Ще намерите отговора.
Не позволявайте надеждата да стане спомен.

Когато мислите, че всичко е загубено,
Слушай ме
Никога повече няма да се чувствате разбити
Понякога на тъмно можете да видите светлината.

Вие сте уморени, вие сте слаби.
Не позволявайте на онзи изгнаник да погълне душата ви.
Опитвате се и ставате по-силни, закоравени.
За да възкресите огъня в себе си, ще имате нужда от вътрешна тъмнина,
Запалете огъня във вас.

Когато мислите, че всичко е загубено,
Слушай ме
Никога повече няма да се чувствате разбити
Понякога на тъмно можете да видите светлината.

Не пренебрегвайте думите ми, слушайте
Когато мислите, че всичко е загубено,
Слушай ме )

Добавен от Ivan Dobrev  на 09 октомври, 2018, 20:00

Докладвай текста

Disturbed - The Ligth Превод

Английски

[Verse 1:]
As an unseen melody,
The truth is waiting, you will find it.
This is not a disease but a mild illness.
A clear reminder of how it all started
Deep in your memory.
It slips when you struggle to find it,
You heard the call when you left,
Voice of peace from silence
And it looked like eternity,
You wait and hope that he will pay installments.

 
Have you heard the shadow leading your countdown
And your fears, the poor, made you blind,
And you left, closing.

[Chorus:]
When it seems that everything is lost,
listen to me
Never feel overwhelmed again
Sometimes the darkness can show you light.

[Verse 2:]
Unforgivable tragedy
The answer is not there, every second he was thinking of finding it
Prepare for recovery,
On the fact that the poison, your world can fall apart again.
Do not be afraid to step back from the past
You are the only one who can rethink it,
Do not let hope be a memory
Let the shadows come into your mind, and
Discover the thoughts that were hidden.
Toby opened the door again.
In your darkest memories
This is the answer if you try to find it,
Do not let the hope become a memory.

[Chorus:]
When you think it's over,
listen to me
Never feel overwhelmed again
Sometimes the darkness can show you light.

[Bridge:]
Suffering, slimming,
Do not let the gloomy exile of an audience swallow your soul.
You have to become stronger,
Inner darkness is necessary for the fire that burns in you to reign,
Light the fire in yourself!

[Chorus:]
When you think it's over,
listen to me
Never feel overwhelmed again
Sometimes the darkness can show you light.

Do not neglect, listen to me,
Never feel overwhelmed again
Sometimes darkness
He can show you the light.


Light (translation by Edmon of Vladivostok)

Like an unknown song
The truth is waiting, you will find an invitation.
This is not what is destructive but distracting.
It is a shaking reminder of how everything started,
Hidden deep in her memory
It is accelerated by you when you try to reach it.
You have heard the request when you have already given up,
The hungry voice came from the inner silence.
You waited, forever,
Hoping this voice to call you again.
You heard the darkness count
And then your fears have blinded you.
You have not weakened your defense when you left.

When you think everything is lost,
listen to me
You will never feel broken anymore
Sometimes in the dark you can see the light.

Unforgivable tragedy
The answer is not there, you do not expect to find it.
Get ready for this
That your world will collapse again.
Do not be afraid to turn away
You can change everything.
Do not let the hope become a memory.
Let the darkness come into your mind
And they reveal hidden thoughts
So open the passage.
If you dare, then in your darkest memories
You will find the answer.
Do not let the hope become a memory.

When you think everything is lost,
listen to me
You will never feel broken anymore
Sometimes in the dark you can see the light.

You are tired, you are weak.
Do not allow that exile to devour your soul.
Try and become stronger, harder.
To resurrect the fire within yourself, you will need inner darkness,
Burn the fire in you.

When you think everything is lost,
listen to me
You will never feel broken anymore
Sometimes in the dark you can see the light.

Do not ignore my words, listen
When you think everything is lost,
Listen to me )

Добавен от Ivan Dobrev  на 09 октомври, 2018, 20:02

Докладвай превода
Искам превод Добави превод
кали ти кажи едно мерсиburak yeter - tuesday bg prevodinna преводтекста на песента поздрав за 100 килаегор крид не могу текстслави no mercy текстjezebel sade преводseal kiss from a rose переводin a blackout превод на песентасега или никога