Изпрати песен

P.DiddyMy best friend

Категории: RnB Език: Английски

P.Diddy - My best friend Текст


I've seen a lot of things in my life
A lot of ups and downs
Made a lot of mistakes
No matter what you've always been by my side
You've always been my best friend
You're the love of my life
You're everything to me
You've never left my side
I love you so much
You're my best friend
[Verse 1]
Since the beginning of time, all you did was bless me
Too young to understand but now you my best friend
How could they doubt you, never think about you
Don't they know nothing's possible without you?
Faith without fear, that's how they raised me
Words of man kill but never phase me
Grateful for wisdom that you gave me
But still I'm like: "Dear God, I wonder, could you save me?"
Too much sinning, gotta be more than plush living
Gotta be more than grabbing nines to buck tin in
Gotta be more than just to lust women
Gotta be more than platinum Rolexes, 600's and crushed linen
Praise your name, I know some of them hate to do
Judgment day, don't they know they can't escape your crew?
I'm just trying to live right and pray you take me through
And with this song, I dedicate to you
My Lord
[Chorus]
Lord, you mean the world to me
Before I was born, you chose me
You always hear me when I'm calling
Even catch me when I'm falling
You're the closest one to me
I surrender all to thee
I want the whole wide world to see
That we've always been and we'll always be
Best friends
[Verse 2]
Sometimes I reminisce and wonder how I made it this far
Because of you, I'm me, so you the real star
Your hindsight, the time's right to get my mind tight
Then give it to you and let it shine bright
My best friend only know how to teach the truth
Plant the seeds of life and let them eat the fruit
Can't you see that He spread love for you
Shed blood for you, cry for, and die for you
Willies with Mac millies know how you get down
We know the drama you bring whenever you hit town
Just remember when you pray, God is love
Gracious, merciful, forgive even the hardest thugs
Life as we know it, it all begins with Him
Life as we know it, it all ends with Him
If I was you I would never try to pretend with Him
He might spazz and blow it, I'm best friends with him
Repeat Chorus
[Verse 3]
Been two and a half years, since my man Big passed
Been two and a half years, since my world crashed
I needed help, God gave me the power
Gave me the strength to go face to face with my darkest hour
Looked me in the eyes and ask "What you doing unhappy?"
"Don't you know why I'm here?" and started shooting at me
Back to the wall, is my faith gonna play out
Never wavered once, gave me no way out
Your time to die don't even stress the date
You're coming with me your soul I'm next to take
I told him "I'm too much blessed with faith"
"And living for Christ" and then he said "Manifest the great"
All of a sudden, what I'm remembering
Ground started to shake, everything trembling
The power of the truth was shooting through my Timberlands
Here was my Lord Jesus Christ, my best friend again, come on
Repeat Chorus
[Said Over Chorus]
You mean everything to me
You've been with me from day one
Even when I thought nobody was there
You were there
You're my best friend
I love you like no other
There is no feeling like this in the world
If you can relate to what I'm feeling
Put your hands in the air for me
Let me see you
Naw, matter of fact, clap your hands for me
Clap your hands, come on
Thank you Jesus
You always hear me when I'm calling
Always catch me when I fall, yeah
I surrender all to thee
I want the whole world to see
That you've always been, you'll always be
My best friend
I love you Jesus
Thank you, forgive me for my tresspasses
As I forgive those who tresspass against me
Thank you!
Докладвай текста

P.Diddy - My best friend Превод

Български

Виждал сам много неща в моя живот
Много изкачвания и падения
Правя много грешки
Независимо от всичко винаги си на моя страна
Винаги си бил най-добрият ми приятел
Ти си любовта на живота ми
Ти си всичко за мен
Никога не си напускал мойта страна
Обичам те много
Ти си ми най-добрия приятел
[Verse 1]
От началото на време, всичко което правеше е да ме благославяш
Твърде млад да разбера но сега си ми най-добрия приятел
Как може да те подценят, никога да не помислят за теб
Не знаят ли че нищо не е възможно без теб?
Вяра без страх,така са ме отгледали
Думите на човек убиват но никога не си ме убиждал
Благодарен за мъдростта която ми даде
Но все още съм като: "Боже мой, чудя се, можеш ли да ме спасиш?"
Прекалено много пеене, трябва да бъда повече от луксозно съществуване
Трябва да съм повече от грабене на деветки за друг теникия
Трябва да съм повече от желанието за жени
Трябва да съм повече от платинени ролекси, 600-те и кирливите долно
дрехи
Похвали името си, познавам някои от тях,които мразят да го правят
Решителен ден, те не знаят ли че не могат да избягат от бандата ти?
Аз просто се опитвам да живея правилно и се моля да ме вземеш през
И със тази песен, аз посвещавам на теб
Мой Лорде
[Chorus]
Лорде, ти значиш света за мен
Преди да се родя, ти ме избра
Винаги чуваш когато викам
Дори ме хващаш когато падам
ТИ си най-близкият до мен
Аз предавам всичко на теб
Аз искам целия свят да види
Че винаги си бил и винаги ще бъдеш моя
Най добър приятел
[Verse 2]
Някой път се връщам в миналото и се чудя как стигнах толко далеч
Заради теб, Аз съм си аз, така че ти си истинската звезда
Твойто умуване след събитието, времето е подходящо да стегна мозъка си
После да го дам на теб и да го оставя да блести бистър
Най добрият ми приятел знае как да ме научи на истината
Да посее семето на житота и да го остави да изяде плода
Не можеш ли да видиш че той разпространява любов за теб
Лее кръв за теб, плаче за, и умира за теб
Склонен с човек милиграм знае как падаш долу
Знаем драмата която донасяш когато си в града
Просто запомни когато се молиш, Бог е любов
Милостив, състрадателен, прощава и най-големите грешки
Животът какъвто го знаем, всичко започва с него
Животът какъвто го знаем, всичко завършва с него
Ако аз бях теб не бих се опитал да се престръвам с него
Той може да не издържи и да избухне, най добър приятел съм с него
Повторение на Chorus
[Verse 3]
Бях на две и половина, откакто моя човек голям отмина
Бях на две и половина, откакто светът ми се срина
Имах нужда от помощ, Бог ми даде силата
Даде ми сили да се изправя лице в лице с най-тъмният си час
Погледна ме в очите и ме попита "Какво правиш нещастен?"
"Не знаеш ли защо съм тук?" и започна да ме стеля
Обратно към стената, нима съдбата ми е да играя вън
Никога недвоуми веднъж, даде ми никаква посока
Времето ти та умреш няма да стресне датата
Ти идваш със мен аз съм следващият да взема душата ти
Аз му казах "Прекалено съм благославян със съдба"
"И живея за Христа" и тогава той каза "Разкрий стахотният"
Тогава изведнъж, какво си спомням
Земята започна да се поклаща, почувствах треперене
Силата на истината стреляше по горите ми
Тук беше лорда ми Иисус Христос, отново моят най-добът приятел, хайде
Повторение на Chorus
[Повреме на Chorus]
Значиш всичко за мен
Бил си с мен от първия ден
Дори и когато си мислех че няма никой там
Ти си бил там
Ти си ми най-добрият приятел
Оби4ам те както никой друг
Няма подобно чувство като това на света
Ако можете да се свържете с това което чувстам
Вдигнете ръцете си във въздуха за мен
Нека да ви видя
Сега, значение от факти, пляскайте с ръцете си за мене
Пляскайте с ръцете си, хайде
Благодаря ти Иисусе
Винаги си ме чувал когато съм викал
Винаги ме хващаш когато падна,йеа
Предавам всичко на теб
Искам целия свят да види
Че винаги си бил и винаги ще бъдеш
Най-добрият ми приятел
Обичам те Иисусе
Благодаря ти,че прощаваш предателствата ми
Както и аз прощавам тези които ме предават
Благодаря Ти!
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
prevodachsave meit was a good day преводdiggity prevodнепознато място искрата текстled zeppelin - black dog преводбългарски коледни песнимила моя мамо текстarilena ara - nëntori превод бгако полумента песни с преводгрях ли е да го обичам