Изпрати песен

Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрениХоливуд

Стефан Вълдобрев, Обичайните заподозрени - Холивуд Текст


Имаше един – много луд и надут.
Звездата на класа. После каза: “Заминавам,
тука ми е тясно”. Аз го питам: “За къде?”
Той ми вика: “Как къде? Холивуд!” – “Ясно!


“Няма начин да не ме харесат – толкова съм
хубав, фитнат, сресан.
Ортодонта сложи ми усмивка, грея като мивка.
Надарен съм с хиляди таланти.


Анти-сантиментален тип съм.
Нямам прототип, като самодив съм.
Заминавам още утре, вика – ще си гледам кефа.
Чакай да ти кажа, брат, списъка на Стефан:


На Мадона да намеря телефона.
На Шакира да и купя сувенир.
С Анджелина да изпиеме голям джин.
Даже не един. Даже не един!


До Америка са има-няма осем часа.
Купил съм си и билет. Първа класа.
Най-отпред, за да гледам хоризонта.
Хората ме чакат там. Хората ме тачат там.


Ортодонта ми направи ослепителна усмивка.
Мога да играя, вика,
мога да танцувам. Пея без почивка –
мен не ме лови сън: Аз ли съм или не съм,


Бели маратонки, Нови Силиконки,
Вълци, Хромозоми, Този рай води в ада,
Две тела в едно, пада Сняг над Сахара,
Бряг с цвят най-зелен, все към мен, все към мен,


все към мене тичай… Холивуд ме обича –
толкова съм хубав, симпатичен.
Заминавам още утре, вика, ще си гледам кефа.
Чакай да ти кажа, брат, списъка на Стефан:


Заминавам в Холивуд. Холивуд.
Заминавам в Холивуд. Холивуд.
Заминавам в Холивуд. Холивуд.


Кой сега е номер едно кино-бомба?
Чисто нови бели зъби без пломба!
Кой сега е номер едно кино-бомба?
Чисто нови бели зъби, без нито една пломба!”


Минаха години.. Колко? Точно двадесет и три.
Изпаряват се мечтите…
Ставаме добри. По-добри. Най-добри. Никакви.
И пари. И пари. И пари…
И дори например ято Ангели да прелети
над нашите глави. Да ни каже: “Здрасти!
Подаряваме ти щастие!”
Няма да ги видиме, нали? Нали?


Както се мотая, гледам оня ден обаче
тоя моя стар приятел. Променен.
Вече малко побелял, малко понадебелял.
Влачи си корема покрай мен. Аз се чудя: “А бе,


той ли е не е ли той? Някак си не ми прилича
на герой. Много смотан”. Почвам да го меря
от петите до главата, от главата до петите.
И отново от петите до главата…


После сядам на тревата.
После бавно вдигам си ръката:
ПЛЯС! по челото. Викам:


“А! Кво? Ти не си ли там?
Няма ли да обикаляш по света голям?” Викам:
“А! Кво? Ти не си ли там?
Няма ли да обикаляш по света голям?” Викам:
“А! Кво? Ти не си ли там?
Няма ли да обикаляш по света голям?” Викам:
“А! Кво? Ти не си ли там?
Няма ли да обикаляш около света голям?
Помня как ми каза:


“Заминавам в Холивуд. Холивуд.
Заминавам в Холивуд. Холивуд.
Заминавам в Холивуд. Холивуд.


Кой сега е номер едно кино-бомба?
Чисто нови бели зъби без пломба!
Кой сега е номер едно кино-бомба?
Чисто нови зъби, без нито една пломба!”

Докладвай текста

Стефан Вълдобрев, Обичайните заподозрени - Hollywood Превод

Английски

There was one - very crazy and inflated.
The star of the class. Then he said, "I'm leaving,
here I am close ". I ask him: "Where?"
He tells me: "Where are you? Hollywood! "-" Clear!


"There's no way I do not like it - that's it
nice, sophisticated, combed.
The Orthodonti gave me a smile, I grew like a sink.
I'm gifted with thousands of talents.


I'm an anti-sentimental type.
I do not have a prototype, I'm a fool.
I'm leaving tomorrow, shouting - I'll watch my queen.
Wait for me to tell you, brother, Stefan's list:


Madonna to find the phone.
Let Shakira buy a souvenir.
With Angelina to drink a big gin.
Not even one. Not even one!


There are no eight hours to America.
I bought a ticket. First class.
Top of the way to look at the horizon.
People are waiting for me there. People keep me there.


The orthodonti gave me a dazzling smile.
I can play, cry,
I can dance. I sing without rest -
I do not dream of me: I am or I am not,


White sneakers, New Silicon,
Wolves, Chromosomes, This paradise leads to hell,
Two bodies in one, Snow falls over the Sahara,
Beach with the greenest color, towards me, always towards me,


keep coming to me ... Hollywood loves me -
I'm so nice, nice.
I'm leaving tomorrow, shouting, looking at my head.
Wait for me to tell you, brother, Stefan's list:


I'm going to Hollywood. Hollywood.
I'm going to Hollywood. Hollywood.
I'm going to Hollywood. Hollywood.


Who is now the number one movie-bomb?
Brand new white teeth without seal!
Who is now the number one movie-bomb?
Pure white teeth without any seal! "


Years passed .. How much? Exactly twenty-three.
The dreams evaporate ...
We are good. Better. Best. None.
And money. And money. And money…
And, for example, a flock of Angels flew
over our heads. To tell us: "Hi!
We give you happiness! "
We will not see them, will we? No?


As I say, I look at that day though
this old friend of mine. Changed.
A little gray now, a bit pale.
He pulled his belly past me. I wonder, "But it was,


is he not it? Somehow it does not look like me
the hero. Very drunk ". I'm starting to count it
from heel to head, from head to toe.
And again from heel to head ...


Then I sit on the grass.
Then slowly raise my hand:
PLYS! on the forehead. I'm calling:


"A! Quo? Are not you there?
Will not you go around the world great? "I say:
"A! Quo? Are not you there?
Will not you go around the world great? "I say:
"A! Quo? Are not you there?
Will not you go around the world great? "I say:
"A! Quo? Are not you there?
Will not you go around the big world?
I remember telling me:


"I'm going to Hollywood. Hollywood.
I'm going to Hollywood. Hollywood.
I'm going to Hollywood. Hollywood.


Who is now the number one movie-bomb?
Brand new white teeth without seal!
Who is now the number one movie-bomb?
Clean new teeth without a seal! "

Добавен от Ivailo Bonev  на 05 May, 2019, 19:18

Докладвай превода
Искам превод Добави превод
мислиш ли за мене? да всеки ден...pesenta sallalanding in london tekst i prevodtell him barbra streisand celine dion prevod, tekstyou stay on my mind all nighrdinata dinata преводgiorgos alkaios - san tsigaro преводах къде е мima li dan za nas преводnotis sfakianakis